Dolní Dunajovice
Naposledy aktualizováno: 3.6.2010

  

  

První zmínku o ?eské obecní knihovn? zapsala kroniká?ka Marie Damborská v roce 1947. Knihovna byla umíst?na ve škole a m?la 1.200 svazků. Půj?ovalo se od ?íjna do kv?tna 1 krát týdn?. Půj?ovaly se z 80 % romány pro ženy, muži ?etli z 90 % detektivky.

      V roce 1952 se knihovna p?est?hovala do samostatné místnosti a knižní fond se rozrostl na 1.800 svazků, v roce 1956 už bylo 2.285 svazků. Od roku 1959 byla v knihovn? z?ízena i ?ítárna a byly po?ádány besedy s d?tmi o knihách a spisovatelích. Od roku 1970 byla knihovna umíst?na v opraveném kulturním dom? Bílá růže, kde se půj?ovalo až do roku 2000. V tomto roce se knihovna p?est?hovala do sou?asných místností v budov? obecního ú?adu.

 

 Tyto stránky slouží jako archiv. Nebudou dopl?ovány.

Nové stránky na http://www.knihovnadolnidunajovice.webk.cz